14:54 31/03/2011

NTL sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 1:1

Hà Anh

NTL sẽ phát hành thêm 32,8 triệu cổ phiếu với tổng mênh giá phát hành thêm là 328 tỷ đồng nhằm tăng vốn điều lệ lên 656 tỷ đồng

NTL báo lãi 573 tỷ đồng và chi trả cổ tức năm 2010 là 130%/vốn điều lệ.
NTL báo lãi 573 tỷ đồng và chi trả cổ tức năm 2010 là 130%/vốn điều lệ.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh và phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2011.

Cụ thể, tổng doanh thu của công ty trong năm 2010 đạt 1.460,18 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 573 tỷ đồng; chi trả cổ tức năm 2010 là 130%/vốn điều lệ, trong đó 30% bằng tiền đã trả tháng 12/2010 không bao gồm cổ phiếu quỹ; trả 100% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 1:1) để tăng vốn điều lệ (không bao gồm cổ phiếu quỹ với số lượng là 2 triệu cổ phiếu, tương ứng 20 tỷ đồng).

NTL thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với tổng doanh thu đạt 1.900 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 788 tỷ đồng; mức chi trả cổ tức là 25% trở lên bằng tiền.

Đồng thời, thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 02/TTr-HĐQT-Lideco ngày 26/3/2011 về phương án tăng vốn điều lệ từ 328 tỷ đồng lên 656 tỷ đồng.

Theo đó, NTL sẽ phát hành thêm 32,8 triệu cổ phiếu với tổng mênh giá phát hành thêm là 328 tỷ đồng. Trong đó chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1. Nguồn vốn để chia được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010 và các quỹ theo quy định của pháp luật và đấu giá 2 triệu cổ phiếu trên sàn với giá 35.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2011.

Số tiền dự kiến thu được nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh đang được triển khai trong năm 2011.