18:03 05/04/2009

NTL trả cổ tức 25% bằng tiền

Hà Anh

Ngày 8/5, NTL sẽ trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 25%/mệnh giá - 2.500 đồng/cổ phiếu

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu NTL từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu NTL từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo, 13/4/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 15/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL-HOSE).

Theo đó, ngày 8/5/2009, NTL sẽ trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 25%/mệnh giá - 2.500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm nhận cổ tức: Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NTL vào những ngày 14, 15 và 16/4/2009.

Trước đó, NTL công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 371 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,8 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông NTL thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 480 tỷ đồng, lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế đạt 120 tỷ đồng, chia cổ tức bằng tiền mặt từ 25-30%.