23:04 19/11/2009

NTL trả cổ tức 30% bằng tiền

N.Anh

Ngày 29/12, NTL sẽ trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 30%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 3000 đồng

Ngày 29/12/2009, NTL sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 30%/mệnh giá.
Ngày 29/12/2009, NTL sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 30%/mệnh giá.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 4/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE).

Theo đó, ngày 18/12/2009, NTL sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn và ngày 29/12/2009, NTL sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 30%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 3.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm - xóm 7, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NTL vào những ngày 3, 4 và 7/12/2009.