15:25 20/07/2009

NTP lãi 180 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm

N.Anh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong vừa thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009

Trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.
Trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) vừa thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009.

Theo đó, tổng sản lượng của NTP đạt 19.706 tấn, bằng 55,5% kế hoạch năm; doanh thu đạt 681 tỷ đồng, bằng 60,5% kế hoạch năm 2009; lợi nhuận đạt 180 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm 2009.

Hội đồng Quản trị NTP đã giao cho ban điều hành lập phương án và báo cáo Hội đồng Quản trị phê duyệt về đầu tư khuôn mẫu, mua sắm thêm một số thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất ống U.PVC, phụ tùng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường; thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2009.

Đồng thời quyết định thành lập hội đồng đầu tư để giúp Hội đồng Quản trị và ban điều hành thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư và tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới của công ty là ống nhựa PE-L 2 lớp.

Được biết, đại hội cổ đông của NTP đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với sản lượng đạt 35,5 tấn doanh thu đạt 1.130 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 159 tỷ đồng; chia cổ tức 30%.