11:07 11/12/2013

Nước nào “đội sổ” về xếp hạng tín nhiệm quốc gia?

An Huy

11 quốc gia có định hạng tín nhiệm thấp nhất thế giới theo đánh giá của tổ chức Standard & Poor’s, trang The Richest giới thiệu