08:17 21/09/2011

NVN: 100% cổ đông nhận tiền gốc trái phiếu

Hà Anh

Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam (mã NVN-HSX) công bố kết quả chuyển đổi 40 tỷ đồng trái phiếu NVNCB2010 phát hành năm 2010

Diễn biến giá cổ phiếu NVN trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu NVN trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam (mã NVN-HSX) công bố kết quả chuyển đổi 40 tỷ đồng trái phiếu NVNCB2010 phát hành năm 2010.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu được chuyển đổi dự kiến là 1.889.446 cổ phiếu với mức giá chuyển đổi NVN đưa ra là 21.170 đồng/cổ phiếu, ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển là ngày 5/9 và giá đóng cửa tại ngày 5/9 là 12.800 đồng/cổ phiếu. Do vậy không có cổ đông nào đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Được biết, nếu trái chủ không thực hiện chuyển đổi từ ngày 6/9 đến ngày 16/9, sẽ được thanh toán tiền gốc và tiền lãi suất định kỳ theo hợp đồng mua bán trái phiếu đã ký. Việc chuyển đổi hoặc thanh toán tiền gốc và tiền lãi suất định kỳ cho số lượng trái phiếu này sẽ được thực hiện khi trái phiếu đáo hạn.

Trái phiếu NVNCB2010 được phát hành ngày 6/9/2010, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 4%/năm với giá phát hành bằng 96% mệnh giá. Công ty đã huy động được 38,4 tỷ đồng từ đợt phát hành này nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh bán niên 2011 đã soát xét, doanh thu thuần của NVN đạt 31,3 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2,6 tỷ đồng, EPS đạt 250 đồng.

Năm 2011, NVN thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 200,88 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng; EPS đạt 3.566 đồng/cổ phiếu.