12:40 13/12/2009

OCB chào bán cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi

N.Anh

OCB công bố phương án chào bán 52.552.300 cổ phiếu ra công chúng và 6.000.000 trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) công bố phương án chào bán 52.552.300 cổ phiếu và 6 triệu trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

Theo đó, OCB sẽ chào bán 29.489.500 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1. Đồng thời phát hành tối đa 12.306.500 cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Ngân hàng BNP Paribas nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu của BNP Paribas tăng từ 10% lên 15% vốn điều lệ OCB sau đợt phát hành này.

Bên cạnh đó, OCB sẽ chào bán riêng lẻ 10.756.500 cổ phiếu và số cổ phiếu còn lại sau khi cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phiếu chào bán hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền (nếu có) cho các đối tác trong nước có chọn lọc.

Hội đồng Quản trị OCB sẽ đăng ký phát hành trước 40.246.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ trước. Sau khi có chấp thuận chính thức của Ngân hàng Nhà nước thì OCB sẽ tiếp tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để phát hành 12.306.500 cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Ngân hàng BNP Paribas.

Về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, OCB sẽ chào bán 6 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với tỷ lệ chuyển đổi 1:10, lãi suất 10,49%/năm hoặc một mức lãi suất khác do Hội đồng Quản trị ấn định theo sự ủy quyền của đại hội đồng cổ đông tại thời điểm phát hành. Tổng giá trị chào bán là 600 tỷ đồng, nhằm bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, bổ sung nguồn vốn cho vay trung và dài hạn.