08:50 29/11/2008

OCB được phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2008

N.Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông được phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2008 với tổng mệnh giá là 600 tỷ đồng

Ngày 26/11/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2008.

Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông được phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2008 với tổng mệnh giá là 600 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu chuyển đổi năm 2008 do OCB phát hành phù hợp với quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam và quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng.

OCB thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2008 theo đúng quy định tại quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng và có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2008 hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.