02:48 03/10/2010

OceanBank bị phạt 40 triệu đồng

Hạ Vy

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với OceanBank

OceanBank đã không công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ về việc thông qua nghị quyết thay đổi phương án tăng vốn điều lệ.
OceanBank đã không công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ về việc thông qua nghị quyết thay đổi phương án tăng vốn điều lệ.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 761/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Cụ thể, OceanBank đã không thực hiện công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2010/ĐHĐCĐ ngày 13/6/2010 thay đổi phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 và các Nghị quyết liên quan của Hội đồng quản trị số 30/NQ-HĐQT ngày 23/7/2010, số 05/2010/NQ-HĐQT ngày 9/8/2010, vi phạm Điểm d và Điểm đ Tiết 2.1.1 Khoản 2 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC);

Đồng thời, OceanBank không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu trên đã vi phạm Tiết 2.3 Khoản 2 Mục I Thông tư 09/2010/TT-BTC.
       
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt OceanBank 30 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 32 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; và phạt tiền 10 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 33 Nghị định 36/2007/NĐ-CP.