22:00 30/07/2013

OCH, SJ1, NSC, KHA trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

OCH, SJ1, NSC, KHA, VCM, BTP và BMC thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu NSC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu NSC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
OCH, SJ1, NSC, KHA, VCM, BTP và BMC thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền.

* Ngày 14/8/2013, Công ty Cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (mã OCH-HNX) trả cổ tức bằng tiền 2012 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/7/2013.

* Ngày 23/8/2013, Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/8/2013.

* Ngày 28/8/2013, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng). Trong đó, chi trả cổ tức còn lại năm 2012 tỷ lệ 15% và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 là 15%. Ngày đăng ký cuối cùng: 5/8/2013.

* Ngày 22/8/2013, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/8/2013.

* Ngày 20/8/2013, Công ty Cổ phần Nhân lực và thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2012 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/8/2013.

* Ngày 26/08/2013, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/8/2013

* Ngày 22/8/2013, Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2012 với tỷ lệ 20% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng); cổ tức đợt 1/2013 với tỷ lệ 15% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/8/2013.