22:22 26/07/2010

OGC giải trình lợi nhuận quý 2 tăng hơn 10% so với cùng kỳ

N.Anh

Tập Đoàn Đại Dương công bố kết quả kinh doanh quý 2/2010 và giải trình lợi nhuận quý 2 tăng 10% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2009.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2010 của công ty này đạt hơn 235 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 383,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 139,71 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 196,36 tỷ đồng.

OGC cho biết, lợi nhuận quý 2/2010 tăng hơn 141,72 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (lợi nhuận quý 2/2009, OGC lỗ hơn 2 tỷ đồng) là so với quý 2/2009, thì quý 2/2010 quy mô hoạt động của công ty tăng trưởng mạnh do quá trình tăng vốn điều lệ từ 390 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng (quý 4/2009, OGC tăng vốn điều lệ lên 1.968 tỷ đồng và quý 2/2010 tăng lên 2.500 tỷ đồng).