16:16 20/09/2019

Ông Trần Thanh Mẫn tái cử Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

Nhật Dương

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa IX

Ông Trần Thanh Mẫn tái giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh -Quang Vinh.
Ông Trần Thanh Mẫn tái giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh -Quang Vinh.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, chiều 20/9, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức phiên bế mạc trọng thể. 

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt đại hội trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại đại hội.

Theo đó, đại hội đã nhận được 104 báo cáo tham luận của các địa phương, tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu; đã có 107 ý kiến phát biểu tại đại hội, trong đó, đã có 18 ý kiến phát biểu tại hội trường, 89 ý kiến phát biểu tại 5 Trung tâm thảo luận và nhiều ý kiến góp ý thông qua văn bản.

Nhìn chung, hầu hết các báo cáo tham luận được chuẩn bị có chất lượng. Tại các phiên thảo luận, đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn, khách quan, nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm.

Các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Theo đó đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, đã hiệp thương cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa IX.

Đại hội đã thông qua danh sách Uỷ viên đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổng số 62 vị. Trong đó, tổ chức thành viên 24 vị; cá nhân tiêu biểu là 27 vị; cán bộ chuyên trách Mặt trận 11 vị.

Theo kết quả hiệp thương cử, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng đã tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Ông Trần Thanh Mẫn, sinh ngày 12/8/1962 tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, có trình độ học vấn Tiến sỹ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; XI; XII; Đại biểu Quốc Hội khóa XIII; XIV.

Ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Ngày 20/9/2019, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, ông tiếp tục được Đại hội hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.