11:58 10/04/2013

Ông Trương Gia Bình tiếp tục làm Tổng giám đốc FPT

Hà Anh

Năm 2013, FPT dự kiến doanh thu đạt 26.926 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.646 tỷ đồng, cổ tức 20% bằng tiền

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT, sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc năm 2013.
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT, sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc năm 2013.
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông FPT đã thông qua mục tiêu doanh thu đạt 26.926 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.646 tỷ đồng; cổ tức bằng tiền năm 2013 dự kiến là 20% trên mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu) và mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2013 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2014 quyết định.

Đáng chú ý là ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT, sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc năm 2013. Đại hội đồng thời thông qua phương án trả cổ tức tổng cộng cho cả năm 2012 là 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) và đã được chi trả thành 2 đợt bằng tiền trong năm 2012.

Kết thúc 2 tháng đầu năm 2013, doanh thu toàn Tập đoàn FPT đạt 3.556 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 326 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 195 tỷ đồng.