09:49 22/12/2009

OPC, NBB trả cổ tức bằng tiền, BMP thưởng cổ phiếu

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối để chốt danh sách cổ đông của OPC, NBB và BMP

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BMP từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BMP từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối để chốt danh sách cổ đông của OPC, NBB và BMP.

* 28/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 30/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chia cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE).

Theo đó, ngày 20/1/2010, OPC sẽ chia cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - số 1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, Tp.HCM.

* 28/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 30/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE).

Theo đó, ngày 20/1/2010, NBB sẽ trả cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 14% trên mệnh giá (tương đương 1.400 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thanh toán cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy - số 1 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

* 28/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 30/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc thưởng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE).

Theo đó, BMP dự kiến phát hành 17.384.596 cổ phiếu thưởng (trong đó số lượng cổ phiếu niêm yết là 16.741.516 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu chưa niêm yết do hạn chế chuyển nhượng là 643.080 cổ phiếu) với tỷ lệ thực hiện: 1:1. Ngày giao dịch dự kiến cho cổ phiếu phát hành thêm là 31/3/2010.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán OPC, NBB và BMP vào những ngày 29, 30 và 31/12/2009.