08:28 24/10/2011

OPC SJD, MTG và VTF công bố kết quả kinh doanh quý 3

Minh Hà

Bốn doanh nghiệp niêm yết trên HSX là OPC SJD, MTG và VTF công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu OPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu OPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Bốn doanh nghiệp niêm yết trên HSX là OPC SJD, MTG và VTF công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

* Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC) công bố ước kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2011 với doanh thu ước đạt 290 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 48 tỷ đồng, bằng 81,4% kế hoạch năm.

Năm 2011, OPC thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 340 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 59 tỷ đồng; cổ tức 25%.

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã SJD) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu quý 3/2011 đạt 121,8 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 89,5 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 57,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 51,4 tỷ đồng; EPS đạt 1.434 đồng.

Trong khi cùng kỳ năm 2010, doanh thu của SJD chỉ đạt 61,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 21,8 tỷ đồng, EPS đạt 608 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của SJD đạt 189,7 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 80,2 và 72,2 tỷ đồng, EPS đạt 2.013 đồng.

SJD cho biết, lợi nhuận quý 3 năm nay tăng so với cùng kỳ năm 2010 là do nước hồ về nhiều, nên sản lượng điện cao hơn.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 260,5 tỷ đồng; doanh thu đạt 237 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng; cổ tức 15%.

* Công ty Cổ phần MT GAS (mã MTG) công bố doanh thu thuần 9 tháng năm 2011 đạt 351 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 15,9 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 2,7 tỷ đồng; lợi nhuận khác đạt 2,9 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 5,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 4,1 tỷ đồng, EPS đạt 348 đồng.

Riêng quý 3/2011, doanh thu thuần đạt 137,4 tỷ đồng, tăng 58,8 tỷ đồng (42,8%) so với cùng kỳ (78,5 tỷ đồng); lợi nhuận quý 3 đạt 3,8 tỷ đồng, tăng 2,1 tỷ đồng (55,9%) so với cùng kỳ (1,7 tỷ đồng); chi phí hoạt động quý 3 đạt 4,5 tỷ đồng, tăng 352 triệu đồng (7,78%) so với cùng kỳ (4,1 tỷ đồng); chi phí lãi là hơn 3 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 tỷ đồng (83,12%) so với cùng kỳ (gần 509 triệu đồng); lơi nhuận sau thuế quý 3/2011 lãi 152 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm 2010 lỗ 1,8 tỷ đồng.

MTG cho biết, doanh thhu tăng, giá vốn giảm làm cho lợi nhuận gộp tăng so với quý 3/2010. Mặt khác cơ cấu sản phẩm gas dân dụng quý 3/2011 chiếm tỷ trọng cao hơn so với cùng kỳ nên làm cho doanh thu và lợi nhuận cao hơn.

Mặt khác, doanh thu trong quý 3/2011 tăng nhưng chi phí hoạt động cung tăng cao nên lợi nhuận giảm nhiều. Giá gas thế giới có nhiều biến động phức tạp trong năm 2010, giá gas trong nước phu jthuộc vào giá hợp đồng nhập khẩu (CP) được công bố vào cuối mỗi tháng trên thị trường thế giới. Ngoài ra, giá CP được ấn đinh cho cả tháng trong trường hợp các công ty ký kết hợp đồng mua định kỳ nên với diễn biến giá gas thế giới giảm, thì ngay trong quý 3/2010 công ty phải chịu lỗ ở ngay khâu đầu vào.

Năm 2011, MTG thông qua kế hoạch kinh doanh với sản lượng đạt 38.400 tấn LPG, doanh thu đạt 600 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 16 và 12 tỷ đồng; cổ tức 8%.

* Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (mã VTF) công bố doanh thu 9 tháng năm 2011 đạt 2.077 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 209 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 134,5 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 138,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, EPS đạt 7.047 đồng.

Trong khi đó, doanh thu 9 tháng năm 2010 đạt 2.086,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 58,2 và 53,7 tỷ đồng, EPS đạt 2.979 đồng.

VTF cho biết, lợi nhuận trước thuế quý 3 này tăng gần 37 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là do doanh thu thuần quý 3 này tăng so với cùng là 147,4 tỷ đồng, giá vốn hàng bán chỉ tăng 128,7 tỷ đồng, làm cho lợi nhuận gộp quý 3 nay tăng 18,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu là do sản phẩm bán ra tăng 4,57% so với cùng kỳ, giá bán bình quân thành phẩm tăng so với cùng kỳ là hơn 27% trong khi giá vốn bình quân tăng 26,9%;

Doanh thu tài chính quý 3 này tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do quý 3 này phát sinh thy đợc khoản lãi công nợ với số tiền là 2,31 tỷ đồng; Chi phí tài chính quý 3 này giảm so với cùng kỳ là gần 11 tỷ đồng chủ yếu là lỗ chênh lệch tỷ giá, chi phí lãi vay giảm; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm chủ yếu là do quý 3 này hoàn nhập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi với số tiền là 4,84 tỷ đồng...

Năm 2011, VTF đặt kế hoạch với sản lượng tiêu thụ đạt 283.500 tấn; doanh thu thuần đạt 2.740,382 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 70,4 tỷ đồng.