09:21 08/02/2012

ORS: Chưa đủ cơ sở để xem xét hủy bỏ niêm yết tự nguyện

Hà Anh

Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) thông báo cập nhật tiến độ thực hiện hủy niêm yết

Diễn biến giá cổ phiếu ORS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu ORS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 30/11/2011. Công ty thông báo cập nhật tiến độ thực hiện hủy niêm yết. Cụ thể:

- Ngày 9/12/2011, ORS đã gửi văn bản đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX để xin hướng dẫn hủy niêm yết.

- Ngày 19/12/2011, HNX đã có công văn phản hồi với nội dung: Trường hợp công ty hủy niêm yết trên HNX, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong việc thực hiện chuyển nhượng chứng khoán ORS, công ty nên chủ động thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của các Công ty đại chúng chưa niêm yết UPCoM.

- Ngày 27/12/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành công văn trả lời với nội dung: Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ ORS, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa đủ cơ sở để xem xét hủy bỏ niêm yết tự nguyện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2011.

Tuy công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 27/12/2011 nhưng đến ngày 6/2/2012 ORS mới nhận được. Hiện, công ty đang phối hợp với Vụ phát triển thị trường - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xác minh rõ nguyên nhân ORS không nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời gian từ 27/12/2011 đến ngày 6/2/2012 và sẽ tiếp tục công bố thông tin khi có nội dung khác phát sinh.

ORS cho biết, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan quản lý để trao đổi rõ các vấn đề được đặt ra trong công văn nêu trên với tinh thần bảo về quyền lợi cao nhất cho các cổ đông công ty.