09:35 30/01/2012

ORS, TAS và SVS báo lỗ năm 2011

Mai Anh

Năm 2011, ORS báo lỗ gần 41 tỷ đồng, TAS lỗ 27 tỷ đồng và SVS lỗ hơn 38 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu ORS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu ORS trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX), Công ty Cổ phần chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX) và Công ty Cổ phần chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2011.

Theo đó, trong quý 4, doanh thu của ORS đạt 19,7 tỷ đồng, giảm 17 tỷ đồng so với cùng kỳ 36,4 tỷ đồng. Chi phí hoạt động kinh doanh là 37,5 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng với cùng kỳ (22 tỷ đồng); lợi nhuận gộp -17,8 tỷ đồng; lợi nhuận thuần -34,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -34,3 tỷ đồng, EPS -1.432 đồng.

Lũy kế doanh thu năm 2011  của ORS đạt gần 130 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước (81,3 tỷ đồng). Trong đó doanh thu khác tăng lên 115,5 tỷ đồng so với mức 52,5 tỷ đồng hồi đầu năm.

Đáng chú ý là chi phí tài chính tăng mạnh 29 tỷ đồng hồi đầu kỳ lên tới 139 tỷ đồng. Lợi nhuận của ORS lỗ gần 41 tỷ đồng, trong khi năm 2010 công ty lãi 28,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2011, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 33,3 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.226 tỷ đồng; dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 11,6 tỷ đồng, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn là 31,7 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 102 tỷ đồng.

Năm 2011, ORS thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 65 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 12,8 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX) công bố doanh thu quý 4 của TAS đạt 826 triệu đồng, giảm mạnh so với mức 22,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lũy kế doanh thu năm 2011 chỉ đạt 7 tỷ đồng, giảm tới 78% so năm 2010 (56,4 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán cả năm 2011 đạt 4 tỷ đồng, giảm tới 75% so với năm 2010 (gần 17 tỷ đồng).

Chi phí kinh doanh trong quý 4 là 6,4 tỷ đồng, cả năm 2011 là 32 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2010 là 31,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2011 âm 6 tỷ đồng, EPS -101 đồng và cả năm 2011 là âm 27 tỷ đồng, EPS -1.995 đồng.

Trước đó, Hội đồng Quản trị TAS điều chỉnh doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán từ 38 tỷ đồng, giảm 30 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu xuống còn 8 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động kinh doanh từ 32 tỷ đồng tăng lên thành 48 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó từ 6 tỷ đồng xuống -40 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2012, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với đầu năm (18,4 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -25,5 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (mã SVS-HNX) công bố doanh thu quý 4/2011 của SVS đạt 2,9 tỷ đồng, lũy kế đạt 15,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế âm 7,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức lỗ 7,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, lũy kế cả năm 2011 hơn 38 tỷ đồng, cùng kỳ -21,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2011, tiền và các khoản tương đương tiền là 16,7 tỷ đồng trong đó tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là 13 tỷ đồng, tăng 1 tỷ so với hồi đầu năm (12 tỷ đồng); dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn là 13,9 tỷ đồng; dự phòng các khoản phải thu khó đòi là gần 5,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -hơn 58 tỷ đồng.

Năm 2011, SVS đạt kế hoạch doanh thu đạt 40 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 11,5 tỷ đồng.