10:13 13/08/2014

PAN dự chi trên 40 tỷ tạm ứng cổ tức 2014

Hà Anh

PAN cho biết, ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức là 29/8 và ngày chi trả là ngày 15/9/2014

Diễn biến giá cổ phiếu PAN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PAN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức bằng tiền mặt và triển khai phương án phát hành cổ phiếu.

Theo đó, Hội đồng Quản trị PAN thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 29/8 và ngày chi trả là ngày 15/9/2014. Với 40.362.500 cổ phiếu đang lưu hành, PAN sẽ chi hơn 40 tỷ đồng để chi trả cổ tức nói trên.

Đồng thời, PAN sẽ phát hành 20.181.250 cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 (2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện trong quý 3/2014. Nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán (thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2013 là 226,24 tỷ đồng).

Được biết, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2014 (chưa soát xét), trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PAN đạt 383,17 tỷ đồng, tăng 87,9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 63,5 tỷ đồng, tăng 131,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2014, Hội đồng Quản trị PAN thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 118,6 % so với thực hiện năm 2013, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 140 tỷ đồng, tăng 232,5% so với mức lợi nhuận đạt được năm 2013. Như vậy, hiện PAN đã hoàn thành được 28,3% kế hoạch doanh thu và 45,4% kế hoạch lợi nhuận của năm.

Tính đến hết quý 2/2014, tổng tài sản của PAN đạt mức 1.557,5 tỷ đồng, tăng 45% so với con số đầu kỳ, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 522,9 tỷ đồng, gấp 3 lần giá trị đầu năm. Vốn chủ sở hữu của PAN đạt 1.170,6 tỷ đồng, tăng 126% so với cuối năm 2013 và thặng dư vốn cổ phần lên tới 668,5 tỷ đồng.