09:52 22/04/2008

PAN huỷ phương án tăng vốn

H.Vũ

PAN đã chính thức xin huỷ bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 142 tỷ đồng

Theo sàn Hà Nội, Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HASTC) đã chính thức xin huỷ bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 142 tỷ đồng.

Lý do mà công ty đưa ra là do điều kiện thị trường không thuận lợi và công ty cũng đã có phương án sử dụng các nguồn vốn khác để bổ sung vốn đầu tư cho các dự án theo kế hoạch.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04-04/2008/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2008 của Đại hội cổ đông thường niên công ty đã quyết định hủy bỏ việc tăng vốn điều lệ.

Được biết, cuối năm 2007, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03-12/2007/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2007 về việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 70 tỷ đồng lên 142 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình đã thực hiện đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 288/UBCK-ĐKCB ngày 29/01/2008.