18:03 21/07/2010

Petro Vietnam bán 25 triệu cổ phần PVC

Kim Tuấn

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) bán 25 triệu cổ phần của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC, mã PVX-HNX)

Sau chuyển nhượng này, tỷ lệ sở hữu của Petro Vietnam tại PVC giảm từ 51,21% xuống còn 41,21%.
Sau chuyển nhượng này, tỷ lệ sở hữu của Petro Vietnam tại PVC giảm từ 51,21% xuống còn 41,21%.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) thông báo bán 25 triệu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC, mã PVX-HNX).

Petro Vietnam vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo việc bán bớt phần vốn sở hữu tại PVC.

Hiện Petro Vietnam là công ty mẹ, cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối của PVC, có số lượng cổ phần sở hữu trước khi thực hiện giao dịch là 128.022.222 cổ phần (chiếm 51,21% vốn điều lệ).

Tập đoàn này thông báo sẽ chuyển nhượng 25.000.000 cổ phần; số lượng cổ phần sau khi chuyển nhượng còn lại 103.022.222 cổ phần (chiếm 41,21% vốn điều lệ PVC).

Lượng cổ phần trên được Petro Vietnam chuyển nhượng cho hai công ty chứng khoán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS). TLS sẽ nhận chuyển nhượng 20.000.000 cổ phần; SHS nhận chuyển nhượng 5.000.000 cổ phần.

Giao dịch chuyển nhượng trên được thực hiện trên hệ thống của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, không qua hệ thống giao dịch của HNX, theo mức giá đề xuất của Petro Vietnam đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 2184//UBCK-PTTT ngày 16/7/2010.

Cụ thể, giá giao dịch là 25.000 đồng/cổ phiếu; thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 23/7/2010 đến ngày 22/9/2010.

Theo Petro Vietnam, việc bán bớt phần vốn Nhà nước tại PVC nhằm thay đổi cơ cấu sở hữu cổ phần của Nhà nước tại tổng công ty này; giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước (Petro Vietnam), nâng cao tính tự chủ cho công ty cổ phần.

Ngoài ra, việc chuyển nhượng trên nhằm tăng thêm nguồn vốn để đưa vào Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp Petro Vietnam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khác trong Tập đoàn, thực hiện tái đầu tư cho phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.