09:03 12/01/2009

Petro Vietnam được tăng vốn điều lệ

Bảo Anh

Phương án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí (Petro Vietnam) vừa được Thủ tướng chấp thuận

 Hiện vốn chủ sở hữu của Petro Vietnam đã đạt trên 100.000 tỷ đồng - Ảnh: Từ Nguyên.
Hiện vốn chủ sở hữu của Petro Vietnam đã đạt trên 100.000 tỷ đồng - Ảnh: Từ Nguyên.
Phương án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí (Petro Vietnam) vừa được Thủ tướng chấp thuận.

Theo đó, Thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương tăng vốn điều lệ của Petro Vietnam nhằm phù hợp với việc thực hiện các dự án đầu tư cũng như đảm bảo cân đối các nguồn vốn thuộc chủ sở hữu tăng thêm hàng năm.

Thủ tướng giao Petro Vietnam xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu hàng năm để điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thực hiện việc cân đối và hạch toán vào thời điểm 31/12 hàng năm.

Đồng thời, Petro Vietnam có trách nhiệm sử dụng vốn hiệu quả, an toàn và phát triển được nguồn vốn; tổ chức giám sát chặt chẽ vốn đầu tư cũng như các nguồn lực tài chính của công ty mẹ tại các công ty con.

Riêng đối với các công ty con là công ty cổ phần, Thủ tướng yêu cầu không làm chuyển dịch lợi ích của Nhà nước sang lợi ích của các chủ sở hữu khác.

Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam có trách nhiệm thực hiện việc phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn gửi Bộ Tài chính cùng với phương án điều chỉnh vốn điều lệ hàng năm để theo dõi, đánh giá.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được thành lập vào tháng 9/2006, trên cơ sở tổ chức lại bộ máy điều hành, quản lý của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trước đây. Hiện vốn chủ sở hữu của tập đoàn này đã đạt trên 100.000 tỷ đồng.