10:13 04/03/2011

PGD dự kiến lãi 129 tỷ đồng trong năm 2011

Minh Hà

PGD thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011 và một số nội dung khác

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011 và một số nội dung khác.

Theo đó, PGD đặt mục tiêu trong năm 2011 với các chỉ tiêu như: vốn điều lệ đạt 429 tỷ đồng, sản lượng đạt 611,56 triệu m3 khí, doanh thu đạt 3.158 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 129 tỷ đồng; dự kiến trích 100 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 23%.

Nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu cho năm 2011 là tổ chức vận hành hệ thống cung cấp khí an toán và liên tục, hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2011 và hoàn trhành đưa vào vận hành cấp khí 2 dự án: dự án hệ thống cấp khí thấp áp cho các Khu công nghiệp Nhơn Trạch - giai đoạn I và dự án Hệ thống cấp khi thấp áp cho các Khu công nghiệp Hiệp Phước - giai đoạn 1: tháng 6/2011; tiếp tục thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án Cần Thơ, Bắc Bộ và Thái Bình...

PGD cho biết, sản lượng khí tiêu thụ năm 2010 là 460,07 triệu m3 khí, vượt 45% so với năm trước và đạt 115% kế hoạch năm 2010 (400,7 triệu m3); doanh thu thực hiện năm 2010 là 2.123,42 tỷ đồng, vượt 72% so với năm trước và đạt 132% kế hoạch năm (1.607,64 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2010 đạt 216,94 tỷ đồng, vượt 10% so với cùng kỳ năm trước và đạt 215% so với kế hoạch năm (101,06 tỷ đồng); tỷ suấy lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 50,7%, vượt 211% so với kế hoạch (24%).

Đại hội cổ đông thông qua việc phân phối cổ phiếu lẻ chưa bán hết là 37.770 cổ phiếu cho công đoàn PVGas D, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 330 tỷ đồng lên 429 tỷ đồng.