12:00 25/09/2008

PGS sẽ tăng vốn điều lệ lên 265 tỷ đồng

N.Anh

Hội đồng Quản trị của PGS đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 265 tỷ đồng

Ngày 24/9/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội đã nhận được công văn của Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng miền Nam (PGS) về việc công bố thông tin của Hội đồng Quản trị PV Gas South.

Theo đó, Hội đồng Quản trị của PGV đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2008 từ 150 tỷ đồng lên 265 tỷ đồng và trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũng đã thông qua quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trong công ty với giá là 12.000 đồng/cổ phần và hoàn thiện bộ dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cân nhắc hiệu quả các dự án để đưa vào kế hoạch năm 2009 và trình Hội đồng Quản trị vào cuối tháng 10/2008.