02:01 11/08/2007

Phải báo cáo định kỳ các chương trình, dự án ODA

Thành Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành văn bản quy định về việc báo cáo định kỳ các chương trình, dự án ODA

Khi kết thúc dự án, chương trình ODA, chủ dự án phải gửi báo cáo về cơ quan liên quan chậm nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc thực hiện - Ảnh: Việt Tuấn.
Khi kết thúc dự án, chương trình ODA, chủ dự án phải gửi báo cáo về cơ quan liên quan chậm nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc thực hiện - Ảnh: Việt Tuấn.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành văn bản quy định về việc báo cáo định kỳ các chương trình, dự án ODA.

Nội dung về báo cáo định kỳ chương trình, dự án ODA được quy định trong Quyết định 803/2007/QĐ-BKH do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc ký mới đây. Theo đó, chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA phải được thực hiện theo tháng, quý, năm.

Trong đó, báo cáo tháng được áp dụng đối với các chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, dự án ODA đầu tư tương đương nhóm A. Thời gian chủ dự án gửi báo cáo chậm nhất là 10 ngày làm việc sau khi kết thúc tháng, chủ dự án phải gửi báo cáo về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, và UBND cấp tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án.

Việc báo cáo quý được áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án ODA. Về thời gian chủ dự án gửi báo cáo chậm nhất 15 ngày làm việc sau khi hết quý về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án, các bộ, ngành có liên quan và nhà tài trợ.

Với báo cáo năm được áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án ODA. Thời gian quy định chủ dự án gửi báo cáo năm chậm nhất vào ngày 31/1 năm sau về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án, các bộ, ngành có liên quan và nhà tài trợ (nếu có yêu cầu).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng quy định việc báo cáo kết thúc dự án, chương trình ODA. Theo đó, chậm nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc thực hiện chương trình, dự án ODA, chủ dự án phải gửi báo cáo về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án, các bộ, ngành có liên quan và nhà tài trợ.