15:43 17/06/2010

Phạt cảnh cáo bốn công ty niêm yết trên HNX

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán phạt cảnh cáo HLC, AMV, VSP và HNM do nộp báo cáo tài chính quý 4/2009 chậm so với quy định

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 4 công ty trên HNX vì đã chậm nộp báo cáo tài chính quý 4/2009.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 4 công ty trên HNX vì đã chậm nộp báo cáo tài chính quý 4/2009.
Ngày 16/6/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể: quyết định số 470/QĐ-UBCK xử phạt đối với Công ty Cổ phần Than Hà Lầm (mã HLC-HNX) do công ty nộp báo cáo tài chính quý 4/2009 cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chậm 44 ngày so với quy định.

Quyết định số 471/QĐ-UBCK xử phạt đối với Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh thiết bị y tế Việt Mỹ (mã AMV-HNX) do công ty nộp báo cáo tài chính quý 4/2009 cho HNX chậm 42 ngày so với quy định.

Quyết định số 472/QĐ-UBCK xử phạt đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải dầu khí (mã VSP-HNX) do công ty nộp báo cáo tài chính quý 4/2009 cho HNX chậm 57 ngày so với quy định.

Quyết định số 473/QĐ-UBCK đối với  Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (mã HNM-HNX) do công ty nộp báo cáo tài chính quý 4/2009 cho HNX chậm 56 ngày so với quy định.
               
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc chậm nộp báo cáo tài chính quý 4/2009 và công bố thông tin của 4 công ty nêu trên vi phạm quy định tại Điều 1.2 Mục IV Thông tư 38/2007/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay là thông tư 09/2010/TT-BTC).
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán phạt cảnh cáo theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 33 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với HLC, AMV, VSP và HNM.