10:18 11/09/2008

Phát hiện nhiều sai phạm tại BBT

T.Uyên

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán đã phát hiện nhiều sai phạm tại BBT

Trụ sở BBT.
Trụ sở BBT.
Đoàn kiểm tra của Uỷ ban chứng khoán vừa kết thúc đợt kiểm tra việc duy trì điều kiện niêm yết, nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin, trách nhiệm của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám đốc điều hành... tại Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT).

Kết quả, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm tại công ty này, đó là việc duy trì điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Về báo cáo tài chính, từ năm 2004 đến quý 2/2008, hoạt động kinh doanh của công ty toàn thua lỗ, chỉ có năm 2005 là có lãi hơn 982 triệu đồng. Nhưng khoản lãi này cũng phản ánh không minh bạch, chưa tuân thủ đầy đủ chuẩn mực kế toán trong báo cáo tài chính.

BBT cũng không thực hiện đúng theo các quy định pháp luật, vi phạm quy chế công bố thông tin bất thường, (không nộp báo cáo thường niên các năm 2004, 2005 và 2006, đến năm 2007 có nộp báo cáo cho HOSE nhưng không nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước).

Mặt khác, báo cáo tài chính năm được kiểm toán cũng vi phạm, như kết quả kinh doanh năm 2006 có sự chênh lệch trước và sau khi thực hiện kiểm toán, liên tục gia hạn và chậm nộp báo cáo tài chính năm 2007.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện công ty này đã thu tiền mua cổ phiếu của một số cá nhân (số tiền hơn 7,2 tỷ đồng) nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, vi phạm quy chế phát hành. Số cổ phiếu này sau đó đã không phát hành được và số tiền này được đưa vào khoản nợ phải trả của công ty.