15:36 06/07/2011

PHC trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%

Minh Nguyệt

PHC sẽ phát hành thêm 1 triệu cổ phiếu nhằm trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 10%

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 13/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 15/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HNX).

Theo đó, PHC sẽ phát hành thêm 1 triệu cổ phiếu nhằm trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 10% (100 cổ phần được nhận 10 cổ phần mới).

Quyền nhận cổ tức không được chuyển nhượng; Cổ phiếu chi trả cổ tức được tự do chuyển nhượng khi niêm yết và giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch chứng khoán; Các cổ đông sở hữu chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện vẫn được hưởng cổ tức bằng cổ phiếu...

Địa điểm thực hiện: Chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, địa chỉ Tầng 3, nhà HH2, Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy.

Chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Được biết, từ ngày 20/6/2011 đến ngày 20/8/2011, công ty đăng ký bán hết 100.000 cổ phiếu quỹ nhằm thu hồi vốn phuc vụ hoạt động quản trị kinh doanh.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2011, doanh thu thuần đạt 174,24 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 11,87 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 3,06 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2,3 tỷ đồng; EPS đạt 188 đồng.

Năm 2011, PHC thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 900 tỷ đồng, trong đó xây lắp đạt 700 tỷ đồng, đầu tư đạt 200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 32 tỷ đồng, cổ tức 12%.