08:45 05/12/2011

Phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến 2020

Bảo Anh

Đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 25 m2 sàn/người

Diện tích nhà ở bình quân đầu người trung bình của cả nước tính đến cuối năm 2010 đạt 16,7m2.
Diện tích nhà ở bình quân đầu người trung bình của cả nước tính đến cuối năm 2010 đạt 16,7m2.
Đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 25 m2 sàn/người là một trong những mục tiêu trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, vừa được Thủ tướng phê duyệt.

Ngoài mục tiêu trên, chiến lược cũng đặt ra đến năm 2020, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 8 m2 sàn/người, tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc đạt khoảng 70%, xoá hết nhà ở đơn sơ trên phạm vi toàn quốc. Đến năm 2030, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn quốc khoảng 30 m2 sàn/người, diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu đặt ra là đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội; đáp ứng nhu cầu cho khoảng 80% sinh viên, học sinh và khoảng 70% công nhân lao động tại các khu công nghiệp có nhu cầu được giải quyết chỗ ở...

Bên cạnh xây dựng nhà ở xã hội để giải quyết chỗ ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, chiến lược còn đặt mục tiêu đến 2015 đáp ứng cho khoảng 60% số sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và 50% công nhân lao động tại các khu công nghiệp có nhu cầu về chỗ ở; hoàn thành việc hỗ trợ cho khoảng 400 nghìn hộ gia đình (theo chuẩn nghèo mới) tại khu vực nông thôn cải thiện nhà ở.

Tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc đạt khoảng 62%, tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại Hà Nội và Tp.HCM đạt trên 80%, đô thị từ loại 1 đến loại 2 đạt trên 50%, đô thị loại 3 đạt trên 30%... Diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 22 m2 sàn/người trong giai đoạn này.

Để đạt được những mục tiêu trên, Nhà nước tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng có khả năng chi trả.

Đồng thời, Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở để giải quyết cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội gặp khó khăn về nhà ở nhưng không đủ khả năng thanh toán theo cơ chế thị trường.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, diện tích nhà ở bình quân đầu người của cả nước tính đến cuối năm 2010 đạt 16,7 m2 sàn. Trong đó, khu vực thành thị là 19,2 m2/người và ở nông thôn là 15,7 m2/người.