07:52 15/07/2014

PHR báo lãi hơn 100 tỷ đồng

Hà Anh

Tổng doanh thu của PHR trong 6 tháng đạt 692 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 103,5 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PHR trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PHR trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 14/7/2014 thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và phát hành cổ phiếu.

Theo đó, sản lượng cao su khai thác 6 tháng đầu năm của công ty đạt 6.198 tấn, tương đương 33,5% kế hoạch sản lượng cả năm. Sản lượng cao su thu mua và tiêu thụ lần lượt đạt 3.409 tấn và 12.349 tấn mủ, tương đương 34,09% và 43,33% kế hoạch năm.

Với giá bán bình quân 6 tháng đầu năm đạt 45,67 triệu đồng/tấn, cao hơn một chút so với mức giá kế hoạch (45 triệu đồng/tấn), tổng doanh thu của PHR trong 6 tháng đạt 692 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 103,5 tỷ đồng, tương đương 49% kế hoạch cả năm.

Ngoài ra, PHR dự kiến sản lượng cao su khai thác ước đạt trong quý 3 đạt 5.550 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 30% khấu hao năm); sản lượng cao su thu mua đạt 3.000 tấn mủ quy khô; sản lượng chế biến và tiêu thụ ước đạt 8.550 tấn và 8.000 tấn mủ quy khô; doanh thu đạt 312 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng.