11:04 29/03/2010

PHR trả cổ tức 12% bằng tiền

Huyền Thương

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc trả cổ tức đợt 2/2009

Ngày 22/4, PHR sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 12% (1.200 đồng/cổ phiếu).
Ngày 22/4, PHR sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 12% (1.200 đồng/cổ phiếu).
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc trả cổ tức đợt 2/2009.

Theo đó, ngày 12/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, và đến ngày 22/4, PHR sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 12% (1.200 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, ấp 2 , Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương.

Trước đó, ngày 25/3, đại hội cổ đông PHR đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tổng doanh thu ước đạt 1.040 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 268 tỷ đồng, cổ tức bằng tiền dự kiến 20%/mệnh giá.

Được biết năm 2009, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt gần 344 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 1.039,6 tỷ đồng.