08:58 06/01/2012

PHR ước lãi 921 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HSX) công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011

Mức lương bình quân năm 2011 của PHR đạt 9.545.116 đồng/người/tháng (cao hơn 2.701.735 đồng so với năm 2010).
Mức lương bình quân năm 2011 của PHR đạt 9.545.116 đồng/người/tháng (cao hơn 2.701.735 đồng so với năm 2010).
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HSX) công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

Cụ thể, năm 2011, công ty khai thác được hơn 20.807 tấn mủ quy khô, hoàn thành 104% kế hoạch năm. Công ty tiêu thụ được hơn 25.894 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân là 94,4 triệu đồng/tấn.

Các nông trường đều hoàn thành và vượt kế hoạch công ty giao, trong đó vượt săn lượng cao nhât là Nông trường Bố Lá (110,41%), Nhà Nai (108,06%) và Lai Uyên (107,52%). Ngoài ra, công ty đã tổ chức tốt việc thu mua 8.241,87 tấn mủ qui khô từ vườn cây khoán và vườn cây trên địa bàn.

Doanh thu từ thành phẩm đạt hơn 2446 tỷ đồng. Trong đó, xuất khẩu trực tiếp đạt hơn 1.251 tỷ đồng, ủy thác xuất khẩu là 97 tỷ đồng và tiêu thụ nội địa đạt 1.097 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận của công ty năm 2011 ước đạt 921 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 149% so với kế hoạch năm, trong đó có 801 tỷ đồng lợi nhuận từ kinh doanh cao su (có 64 tỷ đồng từ mủ thu mua), 120 tỷ đồng từ thanh lý vườn cây cao su và hoạt động kinh doanh tài chính.

Năm 2011, công ty đã đầu tư hơn 199,5 tỷ đồng vào các công ty con, trong đó riêng công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa Lampong Thom là 185 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát là 107 tỷ đồng và Công ty Cổ phần thủy điện VRG Ngọc Linh là 13,7 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty đã đầu tư 42 tỷ đồng cho vườn cây tái canh và vườn cây, 23 tỷ đồng thi công các công trình giao thông, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống thiết bị chế biến...

PHR cho biết, tổng số cán bộ công nhân toàn công ty hiện có 5.879 lao động. Căn cứ giá bán từng tháng, công ty đã chỉ đạo các đơn vị tăng đơn giá tiền lương 5 lần trong năm nhằm động viên cán bộ công nhân nỗ lực sản xuất. Mức lương bình quân đạt 9.545.116 đồng/người/tháng (cao hơn 2.701.735 đồng so với năm 2010). Riêng lương tháng 12 đạt bình quân 14.249.363 đồng/lao động).