09:44 09/04/2007

Phương án bán đấu giá cổ phần Bảo Việt

L.Hương

Bộ Tài chính đã chính thức phê duyệt phương án chuyển Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam thành công ty cổ phần

Cổ phần Bảo Việt sẽ không được bán cho các công ty bảo hiểm.
Cổ phần Bảo Việt sẽ không được bán cho các công ty bảo hiểm.
Bộ Tài chính đã chính thức phê duyệt phương án chuyển Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam thành công ty cổ phần.

Theo đó, sẽ dành bán đấu giá công khai qua thị trường chứng khoán gần 60 triệu cổ phần, tương đương 8,74% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần có tên là Tập đoàn Bảo Việt với vốn điều lệ 6.800 tỷ đồng, tương ứng với 680 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó:

- Nhà nước nắm giữ 444.300.000 cổ phần (bằng 65,34% vốn điều lệ);

- Người lao động trong doanh nghiệp được mua ưu đãi 4,76 triệu cổ phần (bằng 0,70% vốn điều lệ);

- Nhà đầu tư chiến lược trong nước chiếm 49,1 triệu cổ phần (bằng 7,22% vốn điều lệ), các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài 122,4 triệu cổ phần (bằng 18% vốn điều lệ);

- Bán đấu giá công khai: 59,44 triệu cổ phần (bằng 8,74% vốn điều lệ). Khi báo đấu giá công khai, nhà đầu tư nước ngoài được tham gia mua với tổng khối lượng 13,6 triệu cổ phần (bằng 2% vốn điều lệ);

- Các tổ chức trong nước được đăng ký mua tối đa khi đấu giá cổ phần 3,4 trịêu cổ phần (bằng 0,5% vốn điều lệ), các cá nhân là 340 nghìn cổ phần (bằng 0,05% vốn điều lệ).

4.273 người lao động có tên trong danh sách đến thời điểm cổ phần hoá 31/12/2005 sẽ được mua cổ phần với giá ưu đãi theo quy định.

Đặc biệt, các pháp nhân là các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam (bao gồm cả các công ty thành viên và các quỹ đầu tư thuộc các doanh nghiệp đó) cũng như các pháp nhân là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Bảo Việt đều không được tham gia mua cổ phần lần đầu.