09:02 02/06/2011

PIT trả cổ tức bằng tiền mặt và thưởng cổ phiếu năm 2010

Minh Nguyệt

Dự kiến trong tháng 7/2011, PIT dự kiến phát hành thêm là 590.516 cổ phiếu nhằm thưởng cổ phiếu năm 2010 với tỷ lệ 100:05

Ngày 31/5/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 13/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 15/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền mặt và thưởng cổ phiếu năm 2010 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã PIT-HOSE).

Theo đó, ngày 1/7, PIT sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng/cổ phiếu).

Dự kiến trong tháng 7/2011, PIT dự kiến phát hành thêm là 590.516 cổ phiếu nhằm thưởng cổ phiếu năm 2010 với tỷ lệ 100:05 (100 cổ phiếu PIT được thưởng 5 cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận bằng tiền và cổ phiếu thưởng tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Petrolimex - 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, quận 5, Tp.HCM.

Từ ngày 7/6 đến ngày 5/8/2011, PIT đăng ký mua 600.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nâng số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty sẽ nắm giữ sau khi giao dịch là 1.036.130 cổ phiếu.

Được biết, doanh thu quý 1/2011 đạt 778,91 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 38,56 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 9,94 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 7,6 tỷ đồng.

Năm 2011, PIT đặt mục tiêu với tổng doanh thu thuần đạt 2.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 23 tỷ đồng; cổ tức 12%.