11:10 06/09/2010

PIT và NNC đăng ký mua cổ phiếu quỹ

N.Anh

Công ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ (NNC) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT) được mua cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ Phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã PIT-HOSE) công bố thông tin được phép mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Cụ thể: từ ngày 6/9/2010 đến ngày 1/12/2010, NNC đăng ký mua lại 205.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng số cổ phiếu dự kiến sẽ nắm giữ là 429.825 cổ phiếu. Nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển. Phương thức giao dịch là giao dịch khớp lệnh.

Trong khi đó, từ ngày 8/9/2010 đến ngày 8/10/2010, PIT sẽ đăng ký mua lại 500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng số cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện giao dịch, dự kiến là 570.400 cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo phương thức giao dịch là khớp lệnh. Khối lượng giao dịch mỗi ngày là tối thiểu bằng 3% và tối đa bằng 5% khối lượng đăng ký và không khống chế bởi quy định 10% khối lượng giao dịch của ngày hôm trước.