08:20 09/06/2011

PJICO được niêm yết gần 71 triệu cổ phiếu trên HSX

Hà Anh

PJICO được niêm yết gần 71 triệu cổ phiếu trên HSX với mã chứng khoán PGI.

Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 135 tỷ đồng trong năm 2011.
Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 135 tỷ đồng trong năm 2011.
Ngày 8/6/2011, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ký quyết định số 79/2011/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được niêm yết 70.974.218 cổ phiếu cổ phiếu trên HSX với mã chứng khoán PGI.

Công ty có vốn điều lệ là 709.742.180.000 đồng; trụ sở chính đặt tại số 532 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội; Các ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ; Nhượng và nhận tái bảo hiểm; Dịch vụ giám định, điều tra, tính toán phân bổ tổn thất, đại lý giám định, xét giải quyết bồi thường và đòi người thứ ba và đầu tư tài chính.

Được biết, tổng doanh thu kinh doanh năm 2010 đạt 1.955,3 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8% so với năm 20009 đạt 107% kế hoạch; trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.585,5 tỷ đồng, tăng trưởng 22,7% so với năm 2009, đạt 107% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 82,3 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với năm 2009, đạt 95% kế hoạch.

Năm 2011, PGI đặt mục tiêu với tổng doanh thu kinh doanh đạt 2.247 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.855 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2010; lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 135 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm gốc là 12 tỷ đồng; cổ tức 13%/vốn điều lệ công ty.