10:17 22/01/2008

PJT phát hành thêm cổ phiếu

M.Kiều

31/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex tạm ứng cổ tức năm 2007

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), 31/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã PJT-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2007 bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 14% và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Công ty sẽ phát hành thêm 3,5 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đ/cổ phiếu.

Số cổ phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết theo phương thức thực hiện quyền mua sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc không thuận lợi hơn so với các cổ đông hiện hữu.