15:18 16/05/2011

PMS phát hành cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 4:3

Minh Nguyệt

PMS sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:3 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo 18/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 20/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2010 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu (mã PMS-HNX).

Theo đó, ngày 1/6, PMS sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:3 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 4 quyền mua được mua 3 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua thời gian bắt đầu từ ngày 25/5/2011 - 24/6/2011; Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 25/5/2011 - 1/7/2011.

Địa điểm thực hiện: Chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu từ ngày 1/6/2011.

Chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2011 đạt 129,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 11,52 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 609 triệu đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 3,995 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2,996 tỷ đồng; EPS đạt 579 đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với đầu tư là 35 tỷ đồng; doanh thu đạt 511,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 13,5 tỷ đồng; cổ tức 10%/vốn điều lệ bình quân.