08:35 13/07/2011

PNB & VIB được bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Hồng Anh

Ngân hàng Nhà nước đã có các văn bản chấp thuận cho PNB và VIB được phép cổ phần nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

PNB được tăng vốn điều lệ từ 3.049 tỷ đồng lên hơn 3.212 tỷ đồng.
PNB được tăng vốn điều lệ từ 3.049 tỷ đồng lên hơn 3.212 tỷ đồng.
Ngày 8/7/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có các văn bản số 5327 và 5328/NHNN-TTGSNH về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam (PNB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB).

Theo các văn bản này, PNB được chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ 3.049 tỷ đồng lên 3.212.479.980.000 đồng thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài là UOB với tỷ lệ sở hữu cổ phần là 20% vốn điều lệ của PNB (theo đợt 3 của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông PNB thông qua ngày 21/4/2010).

VIB được chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ 4.000 tỷ đồng lên 4.250 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài là CBA với tỷ lệ sở hữu cổ phần là 20% vốn điều lệ của VIB (theo Đợt 3 của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông VIB thông qua ngày 18/3/2010 và được Hội đồng quản trị VIB hoàn thiện theo Nghị quyết số 0172B/2010/NQ-VIB-HĐQT ngày 22/4/2010 và Nghị quyết số 0043B/2011/ NQ-VIB-HĐQT ngày 23/3/2011).

PNB và VIB có trách nhiệm tuân thủ các quy định có liên quan về chào bán cổ phần riêng lẻ quy định tại Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 của Chính phủ; Đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định tại Điều 29 Khoản 4 Luật Các tổ chức tín dụng. Đồng thời, có văn bản kèm tài liệu chứng minh hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đề nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Giấy phép với mức vốn điều lệ mới.

Cũng tại các văn bản này, Thống đốc giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ ghi tại Giấy phép của các ngân hàng PNB và VIB, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (thông qua Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng) ký quyết định sửa đổi giấy phép.