13:29 01/04/2008

PNC sẽ tăng vốn lên 85 tỷ

Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) vừa thông qua kế hoạch tăng vốn lên 85 tỷ đồng trong năm 2008

Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) vừa thông qua kế hoạch tăng vốn lên 85 tỷ đồng trong năm 2008.

Trong đó, sẽ phát hành cho các nhà đầu tư lớn 1,7 triệu cổ phần với giá phát hành không thấp hơn 80% giá đóng cửa bình quân 5 ngày tính từ ngày Ủy ban Chứng khoán cấp phép phát hành trở về trước, và phát hành cho cán bộ công nhân viên 300.000 cổ phần giá phát hành không thấp hơn 60%.

Đại hội cũng đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2008, cụ thể, doanh thu thuần đạt 325,118 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,624 tỷ đồng.

Về việc chuyển nhượng 10% vốn góp của Phương Nam trong Công ty Liên doanh Truyền thông Megastar, Đại hội vổ đông đã nhất trí chuyển nhượng cho Công ty Envoy Media Partners Ltd. (ENVOY) với giá chuyển nhượng là 1,5 lần so với giá vốn, PNC sẽ có được khoản lợi nhuận tương đương 400.000 USD.

Trong quý 1/2008, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc chuyển nhượng.

Được biết, trong năm 2007, PNC đạt doanh thu thuần 214,657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 9,357 tỷ đồng và chia cổ tức ở mức 11%.