18:00 13/02/2009

PPC và VSH giải trình kết quả kinh doanh năm 2008

N.Anh

PPC và VSH vừa có báo cáo giải trình về kết quả kinh doanh năm 2008

Thi công Nhà máy Phả Lại 2.
Thi công Nhà máy Phả Lại 2.
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC-HOSE) và Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH-HOSE) vừa có báo cáo giải trình về kết quả kinh doanh năm 2008.

Theo giải trình của PPC, có hai nguyên nhân làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 của công ty:

Thứ nhất, trong quý 4/2008, các thiết bị máy móc của công ty sau khi đại tu sửa chữa đã vận hành ổn định và đạt hiệu quả, sản lượng điện luôn phát với công suất cao. Nếu tính riêng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng năm 2008, chưa tính chi phí lãi vay công ty thu lợi nhuận trước thuế 1.018 tỷ đồng.

Thứ hai, do biến động của thị trường tài chính trên thế giới làm cho tỷ giá giữa JPY/VND tăng rất cao vì vậy khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ của PPC (36.206.474.344 JPY) theo quy định tại chuẩn mực kế toán phải xác định lại theo tỷ giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm.

Do đó, phần chênh lệch tỷ giá này tính vào chi phí hoạt động tài chính của công ty.

Căn cứ theo qui định của Nhà nước, công ty đã xác định tỷ giá theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm 31/12/2008 với mức 184,96 VND/JPY (so với tỷ giá xác định tại thời điểm 31/12/2007 là 142,34 VND/JPY) phát sinh khoản chi phí do xác định lại khoản nợ vay trên là 1.543.119.936.541 đồng.

Khoản chi phí phát sinh này làm cho tổng lợi nhuận quý 4/2008 của PPC bị lỗ 1.262,78 tỷ đồng. Điều này dẫn đến lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của công ty bị lỗ 469,44 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh công bố doanh thu bán hàng và dịch vụ trong quý 4 đạt 132,38 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 483,68 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của VSH đạt 94,7 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 370,84 tỷ đồng.

Theo giải trình của VSH, do tình hình thủy văn quý 4/2008 là mùa mưa ở miền Trung nên lượng nước tích trữ nhiều, sản lượng điện sản xuất trong quý 4 đã vượt kế hoạch của công ty và so với sản lượng điện sản xuất quý 3 đã vượt 93%.

Do đó lợi nhuận quý 4 của công ty đã tăng 56,31% so với quý 3 (lợi nhuận quý 3/2008 đạt hơn 60,6 tỷ đồng).