09:38 22/07/2009

PPP và VGP trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của PPP và VGP

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PPP và VGP.

Ngày 28/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (mã PPP-UPCoM).

Theo đó, ngày 18/8/2009, PPP sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 3%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 300 đồng.

Dự kiến ngày 10/8/2009, PPP sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm xây nhà máy GMP.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối vối chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng kế toán - Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú - 30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PPP vào ngày 27/7, 28/7 và 29/7/2009.

Trong khi đó, ngày 31/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2009 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (mã VGP-HNX).

Theo đó, ngày 21/8/2009, VGP tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại  các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả - số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VGP vào các ngày 30/7, 31/7 và 3/8/2009.