08:35 25/08/2011

PTS bị phạt 120 triệu đồng do vi phạm quy chế chào bán

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS)

Ngày 23/8/2011, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 620/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HNX).

Cụ thể, ngày 18/11/2010, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 736/UBCK-GCN cho PTS. Theo đó, PTS phải hoàn thành việc phân phối chứng khoán trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực. Đến ngày 16/2/2011, PTS chào bán được 1.697.526 cổ phiếu. Đối với số cổ phiếu chưa chào bán hết là 42.474 cổ phiếu, công ty đã tiếp tục chào bán trong thời gian từ ngày 18-25/2/2011, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 21 Luật Chứng khoán.

Trong thời gian phân phối chứng khoán, PTS đã rút tiền từ tài khoản phong tỏa trước khi kết thúc đợt phát hành, đồng thời không chuyển vào tài khoản phong tỏa đúng hạn số tiền mua 1.000 cổ phần của cổ đông nộp cho công ty ngày 17-18/1/2011, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 21 Luật Chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt 70 triệu đồng, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định 85/2010/NĐ-CP và 50 triệu đồng, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. Tổng cộng mức phạt tiền đối với công ty này là 120 triệu đồng.