10:57 24/11/2008

PTS, VTB trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt

Thiên Hà

PTS và VTB sẽ trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ lần lượt là 15% và 6%

Ngày 29/12/2008, VTB sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá - 600 đồng/cổ phần.
Ngày 29/12/2008, VTB sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá - 600 đồng/cổ phần.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 5/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS-HASTC) và ngày 5/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình (VTB-HOSE).

Theo đó, ngày 26/12/2008, PTS sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1.500 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty - số 61 mới (16 cũ) đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PTS ngày 4/12, 5/12 và 8/12/2008.

Trong khi đó, ngày 29/12/2008, VTB sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá - 600 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình -  248A Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VTB ngày 4/12, 5/12 và 8/12/2008.