17:00 12/08/2019

PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019

P.V

Hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS có được thuận lợi do giá dầu có tăng nhích hơn kế hoạch, trung bình đạt 66,1 USD/thùng, bằng 102% so với giá kế hoạch năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm, PV GAS tiếp nhận 5.335,3 triệu m3 khí ẩm, bằng 103% kế hoạch 6 tháng (tương đương với cùng kỳ năm 2018) và bằng 55% kế hoạch năm.
Trong 6 tháng đầu năm, PV GAS tiếp nhận 5.335,3 triệu m3 khí ẩm, bằng 103% kế hoạch 6 tháng (tương đương với cùng kỳ năm 2018) và bằng 55% kế hoạch năm.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, trong đó chỉ tiêu sản lượng vượt kế hoạch từ 3-27%, chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch từ 16-49%.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS có được thuận lợi do giá dầu có tăng nhích hơn kế hoạch, trung bình đạt 66,1 USD/thùng, bằng 102% so với giá kế hoạch năm 2019; hệ thống khí của PV GAS hoạt động ổn định, cấp khí liên tục; mỏ Phong Lan Dại đấu nối vào hệ thống khí Nam Côn Sơn và bắt đầu cấp khí từ 1/1/2019, bổ sung nguồn khí cung cấp trong giai đoạn suy giảm.

Tuy nhiên, PV GAS cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do số sự cố phía thượng nguồn ngày một tăng; khí bể Cửu Long đưa vào bờ giảm mạnh so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2018 (bằng 68% so với cùng kỳ năm 2018); đặc biệt sự cố tại một giếng mỏ khí Thái Bình kéo dài từ đầu tháng 2 đến tháng 6/2019 làm sản lượng của hệ thống Hàm Rồng - Thái Bình giảm một nửa; việc đàm phán, thống nhất ký các hợp đồng/phụ lục hợp đồng về giá khí, cước phí mới mất nhiều thời gian;…

Trong 6 tháng đầu năm, PV GAS tiếp nhận 5.335,3 triệu m3 khí ẩm, bằng 103% kế hoạch 6 tháng (tương đương với cùng kỳ năm 2018) và bằng 55% kế hoạch năm; Xử lý và phân phối 5.184,4 triệu m3 khí khô cho khách hàng, bằng 104% kế hoạch 6 tháng và bằng 55% kế hoạch năm; Sản xuất và cung cấp 39,8 ngàn tấn condensate, bằng 125% kế hoạch 6 tháng (bằng 80% so với cùng kỳ năm 2018) và bằng 64% kế hoạch năm. Cùng với đơn vị thành viên, PV GAS cung cấp ra thị trường 913,7 ngàn tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh tại thị trường nước ngoài 261,4 ngàn tấn).

Các chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch 6 tháng từ 16-49%. 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PV GAS ước đạt 39.681,9 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch 6 tháng (tăng 2% với cùng kỳ năm 2018) và bằng 62% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 7.617,6 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch 6 tháng (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018) và bằng 80% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 6.120,2 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch 6 tháng (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018) và bằng 80% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.853,3 tỷ đồng, bằng 161% kế hoạch 6 tháng (bằng 86% so với cùng kỳ năm 2018) và bằng 85% kế hoạch năm.

PV GAS cũng tiếp tục xây dựng và thực hiện công tác tái cấu trúc tổng công ty trung và dài hạn; trong đó đã cơ bản hoàn thành công tác bổ nhiệm các chức danh Trưởng/Phó các ban thuộc Cơ quan điều hành tổng công ty; hoàn thành việc nâng tỷ lệ vốn góp của PV GAS tại PV GAS North lên 51%; xây dựng phương án tái cấu trúc PV PIPE;…

Trên cơ sở kế hoạch năm 2019 được Tập đoàn/PV GAS phê duyệt/chấp thuận, PV GAS đã tổ chức rà soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, phân giao kế hoạch tiết giảm chi phí năm tới tất cả các đơn vị, chỉ thị yêu cầu các đơn vị cũng như người đại diện của PV GAS tại các đơn vị thành viên, quán triệt thực hiện và đưa vào tiêu chí xem xét đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm của từng đơn vị, định kỳ hàng tháng các đơn vị báo cáo về PV GAS kết quả thực hiện. Tổng giá trị kế hoạch tiết giảm năm 2019 là 276,7 tỷ đồng; trong đó, ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 69,1 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch 6 tháng.

Nhận thức rằng, nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng cuối năm 2019 rất nhiều khó khăn, thách thức; việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Tập đoàn chấp thuận không chỉ là yêu cầu trong năm 2019 mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2015-2020, là tiền đề quan trọng để khẳng định chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của PV GAS, ban lãnh đạo PV GAS đã tập trung các giải pháp, để nhanh chóng khắc phục, vượt qua các khó khăn, tạo nên khối đoàn kết, đồng thuận cùng thực hiện xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.