12:07 09/03/2016

PV GAS tổ chức “Hội thảo văn bản pháp luật trong ngành khí”

P.V

PV GAS vừa tổ chức “Hội thảo về văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng cháy chữa cháy”

Trong chương trình hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận của các đơn vị về thực tế, kiến nghị và bàn luận về giải pháp cho từng trường hợp cụ thể.
Trong chương trình hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận của các đơn vị về thực tế, kiến nghị và bàn luận về giải pháp cho từng trường hợp cụ thể.
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa tổ chức “Hội thảo về văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng cháy chữa cháy” với sự tham gia của nhiều đơn vị trực thuộc.

Trong chương trình hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận của các đơn vị về thực tế, kiến nghị và bàn luận về giải pháp cho từng trường hợp cụ thể.

Ban An toàn, sức khỏe, môi trường Tổng công ty Khí Việt Nam đã mở đầu hội thảo với chủ đề: “Tổng hợp các lỗi liên quan đến lĩnh vực an toàn, sức khỏe, phòng cháy chữa cháy mà các đơn vị thường gặp và cách thức triển khai, áp dụng các quy định của luật”.

Công ty Quản lý Dự án Khí tham luận với tiêu đề “Quy định lập bản đánh giá tác động môi trường trong báo cáo đầu tư xây dựng dự án của tổng công ty, các vấn đề cần lưu ý, trình tự trình nộp”.
 
Công ty Khí Cà Mau trình bày phần tham luận với chủ đề: “Các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn liên quan đến an toàn điện và hệ thống nối đất, chống sét, các vấn đề cần lưu ý”.

Công ty Dịch vụ Khí với tiêu đề: “Các quy định liên quan đến an toàn cơ khí và công tác đăng kiểm kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thực tiễn áp dụng và các tồn tại khó khăn”.

Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn trình bày tham luận: "Các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, lưu giữ hóa chất, chất thải nguy hại và thực tiễn áp dụng của công ty". Nhằm bàn luận sâu về việc triển khai đúng, đủ, hiệu quả tại cơ sở, bài tham luận của Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ cũng đưa ra các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý môi trường tại PV GAS.

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu đã đưa ra các văn bản pháp luật liên quan đến an ninh, an toàn hàng hải, an toàn trong xuất nhập sản phẩm lỏng, thực tế áp dụng tại Khí Vũng Tàu.

Tham luận của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam về “Tình hình triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ”, các tồn tại và kiến nghị”.

Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam trình bày tham luận: “Các giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ cần có trong quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, sức khỏe”.

Hội thảo được hơn 70 thành viên tham gia liên tục, tranh luận và đóng góp ý kiến ngay tại hội trường. Hiệu quả từ hội thảo sẽ được nhân rộng, tăng cường tính chuyên nghiệp cũng như tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau trong đội ngũ cán bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam.