11:18 02/02/2009

PVD công bố lãi 937 tỷ đồng trong năm 2008

Thu Thủy

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí vừa thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Tính đến ngày 31/12/2008, vốn chủ sở hữu của PVD đạt 2.139,6 tỷ đồng, trong đó thặng dư vốn cổ phần đạt 201,15 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 352,95 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2008, vốn chủ sở hữu của PVD đạt 2.139,6 tỷ đồng, trong đó thặng dư vốn cổ phần đạt 201,15 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 352,95 tỷ đồng.
Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD-HOSE) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008.

Theo đó, trong quý 4/2008, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVD đạt 1.088,9 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 3.720 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 177,84 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 937 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2008 đạt 926,83 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.462 đồng.

Tính đến ngày 31/12/2008, tổng tài sản của công ty đạt 8.675,5 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với đầu năm 2008; vốn chủ sở hữu đạt 2.139,6 tỷ đồng – trong đó, thặng dư vốn cổ phần đạt 201,15 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 352,95 tỷ đồng.

Kết thúc ngày giao dịch ngày 2/2, giá cổ phiếu PVD ở mức 70.500 đồng, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 9.318 tỷ đồng.