13:33 10/06/2008

PVE chuyển nhượng cổ phần

Nguyệt Anh

Sàn Hà Nội thông báo về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông sáng lập tại Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông sáng lập tại Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, thống nhất trong việc quản lý và điều hành các đơn vị thành viên, ngày 26/10/2007 Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có Nghị quyết số 3604/NQ-DKVN về việc thông qua “Đề án chuyển đổi Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí thành Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con”.

Theo đó, Công ty mẹ là Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC) được hình thành trên cơ sở chuyển đổi và sắp xếp lại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí và các Công ty Cổ phần có vốn góp của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, thực hiện việc chuyển giao số cổ phần Tập đoàn đang nắm giữ tại PVE cho Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí.

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam là công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong đó Tập đoàn là cổ đông sáng lập và nắm cổ phần chi phối tại PVC, chiếm 83,37% trên 150 tỷ vốn điều lệ của PVC.

PVC sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ góp vốn vào PVC bằng số cổ phần của Tập đoàn tại PVE là 25.700.100.000 đồng thông qua hình thức hoán đổi 2.570.010 cổ phiếu.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 10/06/2008.