06:00 04/07/2008

PVE tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng

Nguyệt Ánh

Đại hội đồng Cổ đông thường niên của PVE đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty lên 80 tỷ đồng

Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (mã PVE-HASTC) vừa thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và phương án tăng vốn điều lệ của công ty lên 80 tỷ đồng.

Được biết, hiện tại vốn điều lệ của PVE là 35 tỷ đồng, phát hành thêm 45 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ sẽ được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Phát hành 1.325.000 cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1 : 0,38 (1 cổ phần hiện hữu được mua 0,38 cổ phần phát hành đợt này với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

 Đối với cán bộ công nhân viên việc bán cổ phiếu được áp dụng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (thông tư số 18/2007/II-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính) cho cán bộ trong công ty. Tổng số cổ phiếu phát hành là 175.000 cổ phiếu (tương đương 5% cổ phiếu hiện tại), mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu.

Giai đọan 2: Bán cổ phần ra ngoài; tổng số cổ phiếu phát hành bán ra ngoài là 3.000.000 cổ phần.

Theo đó, PVE ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký vốn điều lệ theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Luật chứng khoán.