09:17 26/09/2007

PVFC bán đấu giá hơn 59 triệu cổ phần

H.Xuân

Công ty Tài chính dầu khí dự kiến sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 19/10/2007

Công ty Tài chính dầu khí dự kiến sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 19/10/2007 tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hịên cổ phần hóa.

Theo đó, số lượng cổ phần bán đấu giá là 59.638.900 cổ phần, bằng 11,9% vốn điều lệ của công ty. Giá khởi điểm đấu giá dự kiến là 51.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc dự kiến: bắt đầu từ 8h30 ngày 1/10/2007 đến 15h30 ngày 11/10/2007.

PVFC là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ngành nghề kinh doanh chính: huy động vốn, cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, được cấp tín dụng dưới hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước...