08:58 09/09/2011

PVFC đăng ký thoái vốn tại PVL và PV2

Hà Anh

HNX thông báo PVF, cổ đông lớn của PVL và PV2 đăng ký thoái vốn và cơ cấu danh mục đầu tư từ ngày 9/9 đến ngày 8/11/2011.

Sau soát xét, PVF lãi 160,016 tỷ đồng trong  6 tháng.
Sau soát xét, PVF lãi 160,016 tỷ đồng trong 6 tháng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (mã PVL) và Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (mã PV2).

Theo đó, PVF đăng ký bán hết 4.469.300 cổ phiếu PVL, chiếm 8,94% vốn điều lệ, nhằm ủy quyền bán cho khách hàng ủy thác và cơ cấu danh mục đầu tư.

Đồng thời, PVF cũng đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu PV2, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch còn 2.110.016 cổ phiếu, nhằm ủy quyền bán cho khách hàng ủy thác và cơ cấu danh mục đầu tư.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian thực hiện từ ngày 9/9 đến ngày 8/11/2011.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2011 hợp nhất đã soát soát, thu nhập lãi thuần của PVF đạt 113,26 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 51,67 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 54,76 tỷ đồng; lỗ thuần từ mua bán chứng khoán -182,65 tỷ đồng; thu nhập từ vốn góp, mua cổ phần đạt 118,78 tỷ đồng;

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 258,046 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 160,016 tỷ đồng, EPS đạt 435 đồng.

Năm 2011, PVF đặt mục tiêu với vốn điều lệ đạt 8.000 tỷ đồng; doanh thu đạt 6.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 800 tỷ đồng và 625 tỷ đồng; cổ tức 6%.